УСТАВ

на

 

СДРУЖЕНИЕ  „АСОЦИАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СПЕЦИАЛИСТИ”

 

 

Раздел 1: Общи положения

 

Чл.1. (1) Сдружение „Асоциация на  комуникационни и информационни специалисти” (АКИС), наричано по-нататък Асоциация, е юридическо лице, отделено от членовете си, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и решенията на учредителното събрание.

(2) Асоциацията се самоопределя като съсловна организация за осъществяване на дейност в частна полза на своите членове.

(3) В Асоциацията членуват физически лица военни специалисти, действащи и от резерва, работещи/работили в сферата на комуникационните и информационни системи за отбрана и сигурност и юридически лица, които приемат Устава и целите на Асоциацията и признават принципите на свободното професионално сдружение на основата на ценностите на демокрацията.

 (4) Асоциацията отговаря за задълженията си със своето имущество.

(5) За задълженията на Асоциацията, членовете отговарят до размера на предвидените в Устава членски вноски и не отговарят лично за задълженията на Асоциацията.

(6) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

 

Чл.2. Пълното наименование на   Асоциацията е „Асоциация на комуникационни и информационни специалисти”. Съкратеното наименование е „АКИС”.  На английски език пълното наименование се изписва “Communication and Information  Specialists  Association ”, а съкратеното”C&ISA”.

 

Чл.3. Асоциацията е юридическо лице със седалище: гр. София и адрес на управление:

гр. София 1334, ж.к.”Люлин 10”, ул. Партений Зографски” № 10, вх.В, партера.  

 

Чл.4. При осъществяването на своята дейност, Асоциацията е независимa от държавни, политически, религиозни, синдикални и други органи и организации и представлява интересите на членовете си.

 

Чл. 5. Асоциацията се създава за неопределено време.

 

Чл.6. Асоциацията осъществява  дейността си на основата на действащото законодателство в Република България, на разпоредбите на настоящия устав, решенията на Общото събрание и ръководните органи в рамките на техните правомощия.

 

Раздел 2: Предмет на дейността, цели и способи  за осъществяването им  

 

Чл.7. Предмет на дейност: Асоциацията представлява общите интереси на своите членове пред държавни и обществени органи и организации, физически и юридически лица в България и чужбина и извършва изследвания, анализи, прогнози, оценка на развитието, подпомага научноизследователската, проектантската, инженеринговата, експерименталната, образователната, търговската, колекционерската и други дейности  по  комуникационните и информационните системи за отбрана и сигурност.      

 

Чл. 8. Целите на Асоциацията са:

1.      Обединяване и организиране на членовете в единна, независима съсловна организация за защита на техните интереси.

2.      Подпомагане на професионалната реализация и подобряване на обществения статус на своите членове.

3.      Организиране и подпомагане участието в международния обмен на специализирана литература за комуникационни и информационни системи (КИС), които не са забранени за използване.

4.      Съдействие за издигане авторитета на експертизите по военните комуникационни и информационни средства и системи за отбрана и сигурност, а така също на елементите и системите за защита на информацията, както и повишаване на професионалната култура в бранша.

5.      Създаване на общностно чувство и дух в членовете на Асоциацията и обединяване на техните усилия за достигане на горните цели.

 

Чл.9. Средствата за осъществяване на целите са:

1.     Защита на общите интереси и издигане на професионалния и обществен авторитет на членовете на Асоциацията.

2.     Създаване и поддържане на интернет страница на Асоциацията за улесняване

      на връзките между членовете и популяризиране на дейността й.

3.     Разпространение на актуална информация  за български и световни открития, изобретения и съвременни технологии в изграждането и поддръжката на КИС за отбрана и сигурност, а така също  за бойното използване на подразделенията.

4.     Избиране и упълномощаване на свои представители в държавните и обществени органи в страната, съгласно българските закони.

5.     Провеждане на образователни и квалификационни програми и курсове за квалификация, консултантска и издателска дейност, информационно и маркетингово обслужване, посредническа дейност в интерес на своите членове и всяка друга дейност разрешена от закона.

6.     Организиране и провеждане на беседи, кръгли маси, семинари и конференции от национален и международен характер по предмета на дейност.

7.     Поддържане на постоянни контакти и провеждане на консултации с компетентни държавни, областни и общински органи в интерес на своите членове.

8.     Даване на предложения пред компетентните държавни органи и участие със свои представители в експертни или работни групи за промени и усъвършенстване на законодателството по предмета на своята дейност.

9.     Подпомагане на научната и стопанската дейност на своите членове чрез провеждане на различни по характер проучвания.

10.  Подготовка и изпълнение на проекти на КИС за отбрана и сигурност.

11.  Атестиране на български и чуждестранни физически и юридически лица за извършване на проучвателна, проектантска и инженерингова дейност по КИС за отбрана и сигурност.

12.  Установяване на контакти, сътрудничество и колективно членство в сродни организации и сдружения в страната и чужбина.

13.  Издаване на референции на своите членове за тяхната дейност.

14.  Поддържане на информационна база за квалификацията и опита на членовете си в тяхна полза.

15.   Работа за недопускане на монополизъм и нелоялна конкуренция сред своите членове.

16.  Издаване на печатен орган на Асоциацията, информационни материали и специализирана литература.

 

Раздел 3: Членство. Права и задължения на членовете

 

Чл.10. Членуването в Асоциацията е доброволно.

Чл.11. (1) Всички членове на Асоциацията са с равни права и задължения.

(2) Членове на Асоциацията могат да бъдат физически и юридически лица с доказан принос по предмета на дейност.

(3) Юридическите лица са колективни членове на Асоциацията и като такива плащат петкратния размер на членския внос, определен за физическите лица.

 

Чл.12.(1) Всеки член на Асоциацията има право да:

1.      Участва с право на глас в Общото събрание.

2.      Избира и да бъде избиран в органите й.

3.      Бъде информиран за дейността на Асоциацията.

4.      Участва във всички нейни прояви.

5.      Се ползва от имуществото и от резултатите от дейността й.

(2)  Правата се ползват по реда, предвиден в Устава.

(3) Колективните членове участват със свой упълномощен представител с право на един глас в Общото събрание.

 

Чл.13. Всеки член на Асоциацията е длъжен да:

1.      Спазва Устава.

2.      Изпълнява решенията на Общото събрание и личните си задължения към Асоциацията.

3.      Не извършва действия, които нарушават интересите на Асоциацията, уронват престижа и доброто й име.

4.      Плаща редовно членски внос.

 

Чл. 14. (1) Учредителите на Асоциацията са нейни членове „по право”.

(2) Останалите членове се приемат от Управителния съвет.

(3) Кандидатите за членство отправят писмена молба до Управителния съвет, в която изрично заявяват, че приемат Устава и целите на Асоциацията. Към молбата си кандидатите физически лица прилагат CV, както и писмена препоръка от член на Асоциацията.

(4) Молбата за колективно членство на юридически лица се съпровожда от две писмени препоръки от членове на Асоциацията и документ, удостоверяващ компетентността в областта на комуникационните и информационните системи за отбрана и сигурност или в защитата на информацията.

(5) Управителният съвет взема решение по молба за членство в едномесечен срок от подаването й, с явно гласуване и обикновено мнозинство, като отказът може да се обжалва пред Общото събрание.

 

Чл.15.(1) Изявени специалисти в областта на КИС за отбрана и сигурност – учени, откриватели, изобретатели, преподаватели, военачалници, експерти и специалисти с доказан принос към дейността на Асоциацията, както и дарители на значителни средства на Асоциацията могат да бъдат обявявани за нейни почетни членове с решение на Общото събрание, по предложение на Управителния съвет.

(2) Почетните членове получават диплом и имената им се публикуват в интернет страницата и печатния орган на Асоциацията.

(3) Почетните членове имат право да участват в заседанията на ръководните органи на Асоциацията със съвещателен глас и не плащат членски внос.

 

Чл.16. (1)Членство се прекратява :

 1. С едностранно волеизявление до Асоциацията.
 2. Със смъртта или поставяне под пълно запрещение;
 3. С изключване;
 4. С прекратяване на Асоциацията;
 5. При отпадане.

(2) Решението за изключване се взема от Управителния съвет, в случай на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство невъзможно. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на Асоциацията.

(3) Отпадането поради невнасяне на определения членски внос и системно неучастие в дейността се констатира по документи и се отразява със заличаване на съответния член от списъка с имената на членовете.

 

Чл.17. (1) Всеки член на Асоциацията има право на членска карта, удостоверяваща неговото членство в Асоциацията.

(2) Асоциацията може да издава почетни знаци на членовете си и на лица, спомогнали за постигане на целите й.

(3) Формата на членските карти и на почетните знаци се определят от Управителния съвет.

 

Раздел 4: Средства, имущество, покриване на загуби

 

Чл.18.(1)Средствата на Асоциацията се набират от:

 1. Встъпителен и годишен членски внос.
 2. Целево финансиране, включително по правителствени и международни програми.
 3. Дарения и завещания.
 4. Лихви от депозити и ценни книжа.
 5. Курсове за обучение.
 6. Консултантска дейност.
 7. Издателска дейност.
 8. Информационно и маркетингово обслужване.
 9. Посредническа дейност в интерес на своите членове.
 10. Фондонабиращи мероприятия.
 11. Всяка друга дейност разрешена от закона.

(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.

(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се осъществява от  Управителния съвет.

(4) Асоциацията не разпределя печалба.

(5) Членовете на Асоциацията могат да правят допълнителни доброволни вноски.

(6) Членският внос се плаща до края на първото тримесечие на текущата година.

 

Чл.19. Имуществото на Асоциацията се състои от пари, движими и недвижими дълготрайни материални активи, придобити права на собственост, предоставени права на ползване, ограничени вещни права и всякакви други права, които съгласно законите могат да бъдат елемент от имуществото на Асоциацията.

 

Чл.20. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс, Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на Асоциацията. Решението се взема с квалифицирано мнозинство от 2/3 от членовете на Общото събрание.

 

Раздел 5: Управление и представителство на  Асоциацията

 

Чл.21. .(1) Ръководните органи  на Асоциацията са Общото събрание и Управителният съвет.

 (2.) Асоциацията се представлява от Председателя на Управителния съвет.

 

Общо събрание

 

Чл.22.(1) Общото събрание се състои от всички членове на Асоциацията. Членовете на Асоциацията участват в Общото събрание лично или чрез пълномощник.

(2) Общото събрание се състои от делегати, когато членовете на Асоциацията станат повече от сто на брой. Изборът на делегати става на делегатски събрания по райони, следващи териториалното деление на страната, като всеки десет члена избират един делегат с обикновено мнозинство. Писменото пълномощно на делегата се издава изрично за участие в едно заседание на Общото събрание.

(3) Членовете „по право” присъстват на Общото събрание.

(4) Колективните членове се представят от упълномощен представител с право на един глас.  Писменото пълномощното  се издава изрично за участие в едно заседание на Общото събрание.

(5) Упълномощените лица не могат да преотстъпват правата си  на трети лица.

 

Чл.23. Общото събрание:

 1. Изменя и допълва Устава.
 2. Приема други вътрешни актове.
 3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет.
 4. Открива и закрива клонове.
 5. Взема решение за участие в други организации.
 6. Преобразува или прекратява Асоциацията.
 7. Приема основни насоки и програма за дейността на Асоциацията.
 8. Приема бюджета на Асоциацията.
 9. Приема отчета за дейността на Управителния съвет.
 10. Отменя решения на други органи на Асоциацията, когато противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Асоциацията.
 11. Назначава ликвидатори при прекратяване на Асоциацията, освен в случаи на несъстоятелност.
 12. Разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за приемане или изключване на членове.
 13. Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.
 14. Определя размера на встъпителния и годишния членски внос.
 15. Взема и други решения, предвидени в този Устав.

 

 

Чл.24. (1)Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

(2) Първото заседание на Общото събрание  може да се проведе най-късно до 10 месеца след учредяване на Асоциацията.

(3) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет.

 

Чл.25. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по писмено искане на една трета от членовете на Асоциацията в населеното място, в което е седалището.

(2) Ако в двуседмичен срок от искането, Управителният съвет не отправи покана за свикване на Общо събрание, то се свиква чрез съда по седалището на Асоциацията по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице. 

(3) Свикването се извършва чрез покана, публикувана в интернет страницата на Асоциацията и поставена на таблото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Асоциацията, най-малко един месец преди насрочената дата.

(4) Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на Общото събрание и по чия инициатива се свиква.

(5) В случай, че на Общото събрание ще присъстват делегати, в десет дневен срок след оповестяването, Управителният съвет организира провеждането на техния избор. Изборът на делегати се извършва на делегатски събрания, провеждани по райони следващи териториалното деление на страната.

 

Чл.26. Писмените материали по дневния ред се предоставят на разположение на членовете в седалището на Асоциацията и се публикуват в интернет страницата.

 

Чл.27. (1)  На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове и на техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява с подписите на председателя и секретаря на Управителния съвет.

(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили своето присъствие до  момента на провеждане на първото гласуване след установяване на наличния кворум.

 

Чл.28.(1) Общото събрание е законно ако присъстват повече от половината от всички членове, респективно делегати.

(2) При липса на кворум, Управителният съвет отлага началото на събранието с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, независимо от броя на присъстващите членове.

 

Чл.29. Всички членове на Общото събрание имат право на един глас.

 

Чл.30. Член на Общото събрание или негов пълномощник нямат право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1.     Него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, по сватовство – до втора степен, включително.

2.     Юридически лица, в които е управител или може да наложи или възпрепятства вземане на решение.

3.     Предявяване на искове срещу него, свързани с дейността му в Асоциацията.

4.     Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Асоциацията.

 

Чл.31.(1) Общото събрание приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

(2) За решения, отнасящи се до промени и допълване на Устава, прекратяване или преобразуване на Асоциацията се изисква квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите на събранието членове.

(3) Общото събрание не може да  взема решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред.

(4) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено, или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

(5) Решенията на Общото събрание са задължителни за всички други органи и членове на Асоциацията.

 

Чл.32.(1) На заседанията на Общото събрание се води протокол в протоколна книга.

(2) Протоколът от Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието. Към него се прилага списъка с подписите на присъствалите и документите по дневния ред на събранието.

(3) Всеки член на Асоциацията има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола от Общото събрание.

 

Управителен съвет

 

Чл.33. (1) Асоциацията се управлява от Управителен съвет.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират за срок от три години и могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(3) Управителният съвет е в състав от 5 (пет) члена, които се избират от членовете „по право” на Асоциацията.

(4) Управителният съвет избира между членовете си Председател и Заместник председател.

(5) Председателят и Заместник председателят се избират за срок от три години и за не повече от два мандата.

(6) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределяне на функциите между тях и решенията, с които им се предоставя право на управление.

(7) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на  Асоциацията и да спазват конфиденциалност и след като престанат да бъдат негови членове.

 

Чл.34. Управителният съвет:

 1. Определя обема на представителна власт на отделни негови членове.
 2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
 3. Разпорежда се и осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Асоциацията.
 4.  Подготвя и внася за разглеждане от Общото събрание отчета за дейността на Асоциацията.
 5. Избира Главен секретар на Асоциацията с организационни функции.
 6. Определя реда и организира  извършването на дейността от Асоциацията.
 7. Определя адресите за управление и за кореспонденция на Асоциацията.
 8. Приема правила за работа и избира Председател и Заместник председател от членовете си.
 9. Заседава най-малко веднъж на три месеца.
 10.  Предлага кандидатурите за почетни членове на Асоциацията.
 11. Приема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не съвпадат с правата на друг орган.

 

Чл. 35. Председателят на Управителния съвет:

1.     Представлява Асоциацията в страната и чужбина.

2.     Свиква и председателства заседанията на Управителния съвет.

3.     Упълномощава друг член на Управителния съвет да го представлява в конкретни  случаи.

4.     По решение на Управителния съвет назначава и уволнява Главния секретар и другия технически персонал на Асоциацията.

5.     Осъществява оперативното ръководство на дейността на Асоциацията в изпълнение решенията на Управителния съвет и Общото събрание в периода между заседанията на Управителния съвет.

 

Чл.36. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя.

(2) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет в задължителния срок или по писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на съвета.

(3) При отсъствие на Председателя, заседанието се води от Заместник председателя.

(4) Уведомяването за свикване на заседание на Управителния съвет става с персонални покани до членовете, предадени не по-късно от една седмица преди заседанието и съдържащи датата, мястото, часа,  дневния ред и друга необходима за заседанието информация.

 

Чл.37.(1) Управителният съвет може да приема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(2) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъжданите въпроси и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(3) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите.

(4) Решенията за извършване на ликвидация, разпореждане с имущество и за определяне на реда и организиране извършването на дейността на Асоциацията се вземат с мнозинство от всички членове.

(5) Управителният съвет може да приема решения и неприсъствено ако протоколът бъде подписан от всичките му членове, без забележки и възражения.

 

Чл.38. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за своите действия.

(2) Председателят ръководи и представлява Асоциацията пред всички физически и юридически лица и ръководи изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет.

(3) Заместник председателят подпомага Председателя при осъществяването на функциите му.

(4) Главният Секретар ръководи организационната дейност на Асоциацията.

(5) Всеки от членовете на Управителния съвет може да бъде освободен от отговорност, от Общото събрание, ако се установи, че няма вина за настъпили вреди.

 

 

Раздел 6: Клонове на Асоциацията

 

Чл.39 Клонове на Асоциацията се откриват/закриват по решение на Общото събрание с мнозинство от 2/3 от присъстващите на събранието.

(2) Границите на клоновете следват териториалното деление на страната до ниво област. Клонът се ръководи от Управител.

(3) Управителният съвет, със свое писмено решение определя: наименованието, седалището, адреса  и Управителя на клона. Решението на Управителния съвет е задължителна неразделна част от необходимите документи за вписване на клона в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

(4) Мандатът на Управителят на клона  е еднакъв с този на Управителния съвет, с чието решение той е избран.

(5) При колективно подаване на оставка от членовете на Управителния съвет, Управителите на клонове, изпълняват своите функции до избора на нов Управителен съвет.

(6) Управителят на клона:

1.     Представлява Асоциацията в определения регион.

2.     Работи за изпълнение решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.

3.     Представя необходимите документи за вписване на клона в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по седалището на клона.

4.     В съответствие с вътрешно нормативните документи води необходимата отчетна документация за клона.

5.     Извършва дейностите, свързани с изпълнение на целите и предмета на Асоциацията.

(7) Управителният съвет може да освободи Управител на клон при доказано неизпълнение на задълженията от негова страна. Освобождаването на Управителя е на основание писмено Решение, подписано с обикновено мнозинство от членовете на Управителния съвет.

 

Чл.40.(1) По решение на  Управителния съвет се създават комисии за подпомагане на дейността му.

 (2) Председателите, членовете на съответните комисии и статута им за работа се определят от Управителния съвет.

(3) Председателите на комисии, когато не са членове на Управителния съвет, могат да участват в заседанията му със съвещателен глас.

 

Чл.41.(1) В Асоциацията се водят следните книги:

 1. Книга за вписване членовете на Асоциацията, в която се записват имената, адресите на всички членове, ЕГН, и друга информация, необходима за дейността на Асоциацията и в интерес на неговите членове.
 2. Книга за протоколите от заседанията на Управителния съвет.
 3. Книга за протоколите от заседанията на Общото събрание.

(2) Всички книги се водят от секретаря на Асоциацията.

(3) Членовете на Асоциацията и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на книгите с протоколите, да получават преписи или извлечения от съответните протоколи.

 

Раздел 7: Прекратяване, ликвидация

 

Чл.42 Асоциацията се прекратява:

 1. По решение на Общото събрание.
 2. При обявяването й в несъстоятелност.
 3. С решение на окръжния съд по седалището на Асоциацията в случаите определени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

Чл.43. (1) При прекратяване на Асоциацията се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Асоциацията. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Асоциацията, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите му.

(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя по равно между членовете на Асоциацията.

 

Чл. 44. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на Асоциацията от Окръжния съд по седалището й.

 

Раздел 8. Преходни и заключителни разпоредби

 

Чл.45. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него или в закона.

 

Чл.46. Относно тълкуването или прилагането на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

 

Чл.47. Асоциацията има свой печат и  единна членска карта, които се утвърждават с решението за учредяване или от Общото събрание.

 

Чл.48. Печатът на Асоциацията е с кръгла форма с надпис по края „Асоциация на комуникационни и информационни специалисти”, а в средата надпис „Република България”.

 

 Чл.49. Членската карта е с цветна снимка, трите имена на члена, националния трикольор и атрибути на Асоциацията, печата и подписа на Председателя на  Управителния съвет.На юридическите лица се издава и Удостоверение за членство с посочените атрибути.

www.eprogress.bg http://www.eprogress.bg